Fire av fem sykehjemspasienter har demens

82% av sykehjemspasientene i Nord-Trøndelag lider av demens. Hele 75% har også symptomer som psykose, apati og agitasjon.

Av: Aslaug Olette Klausen – Tidsskrift for Den norske legeforening

Dette kommer frem i artikkelen Demens og nevropsykiatriske symptomer hos sykehjemspasienter i Nord-Trøndelag , publisert i Tidsskriftet nr. 17/12. Sverre Bergh og medarbeidere har gjennomført en deskriptiv kartlegging av pasienter i sykehjem i Nord-Trøndelag.
Samsvar med tidligere funn

Demens er et syndrom som omfatter kognitiv svikt, endring i atferd og svikt i dagliglivets funksjoner. Mange med demens opplever angst, depresjon, hallusinasjoner, vrangforestillinger, aggresjon, avvikende motorisk atferd, apati eller endringer i appetitt og søvnmønster. Disse symptomene er samlet under betegnelsen nevropsykiatriske symptomer.

– Den høye forekomsten av demens har betydning for klinisk praksis, drift og planlegging av sykehjem. Helsepersonell må ha god kompetanse om både demens og nevropsykiatriske symptomer som psykoser og agitasjon, sier Bergh.

Funnene er sammenliknbare med en tidligere studie fra fire norske fylker i 2004–05. Det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom de to studiene, med unntak av forekomsten av vrangforestillinger. Forskjellen i forekomst av vrangforestillinger mellom utvalgene var uansett liten og bør ikke tillegges mye vekt.

Studien er en delstudie i prosjektet Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag.