Innhold i sykepleiernes utskrivingsrapport: Sammenheng med egenskaper ved pasient og pasientforløp.

BILDESTIPENDIAT__240
Stipendiat Rose Mari Olsen m.fl har nettopp publisert en artikkel i Open Journal of Nursing.

Av: Rose Mari Olsen

Bakgrunn: Utveksling av relevant informasjon om helsetilstand og individuelle behov hos eldre pasienter som utskrives fra sykehus til hjemmesykepleie er viktig for å sikre kontinuitet og hensiktsmessig sykepleieoppfølging etter utskriving.

Hensikt: Hensikt med studien var å (1) undersøke innholdet i sykepleierapporter som sendes

fra sykehus til hjemmesykepleie når eldre pasienter utskrives, og (2) undersøke

sammenhengen mellom innholdet i sykepleierapportene og egenskaper ved pasient og

pasientforløp.

Metode: Sykepleierapporter for 70 eldre pasienter (70-95 år, M=84) utskrevet fra en geriatrisk enhet og en generell medisinsk avdeling på et sykehus i Midt-Norge ble analysert ved hjelp av t-test og lineær multippel regresjon. Sykepleierapportene var strukturert i samsvar med VIPS-modellen (Velbefinnende, Integritet, Profylakse og Sikkerhet).

Resultater: VIPS søkeord relatert til fysisk helse forekom hyppigere enn søkeord relatert til psykisk helse. De hyppigst forekommende søkeordene var ”ernæring” og ”aktivitet”, mens ”åndelig/kulturelt” og ”seksualitet/reproduksjon” ikke ble funnet i noen av rapportene. Forekomsten av psykisk relaterte søkeord var signifikant høyere for kvinnelige enn for mannlige pasienter, for pasienter i den eldste aldersgruppen enn for pasienter i den yngste aldersgruppen, og for pasienter innlagt ved geriatrisk enhet enn for pasienter innlagt ved generell medisinsk avdeling. Forekomsten av fysisk relaterte søkeord var signifikant høyere for pasienter innlagt ved generell medisinsk avdeling enn for pasienter innlagt ved geriatrisk enhet. Mens kjønn og type medisinsk avdeling var en signifikant prediktor for psykisk relaterte søkeord i sykepleierapportene, var type medisinsk avdeling en signifikant prediktor for fysisk relaterte søkeord.

Konklusjon: For å sikre kontinuitet og hensiktsmessig sykepleieoppfølging etter utskriving fra sykehus til hjemmesykepleie, understreker vi behovet for en mer helhetlig tilnærming til eldre pasienter, og at dette må gjenspeiles i sykepleierapportene som sendes ved utskriving.

Les hele artikkelen her.