Presenterer poster på forskningskonferanse

HEGERASMUSSEN__240
Hege Rasmussen presenterer poster om Betydningen av å utøve pleie/omsorg for pasienter med Fronto Temporal demens i en sykehjemsavdeling på Den IV Regionale forskningskonferanse for psykisk helsevern, BUP og VOP og rusfeltet i Helse Midt-Norge, 14. -15. november 2012 Rica Hell, Stjørdal.

Av: Kirsten Lange

Hege har arbeidserfaring fra akuttpsykiatrisk sengepost og allmenn psykiatrisk poliklinikk. Hun ble ferdig med mastergrad i Helse og Sosial fag med fordypning i psykisk helsearbeid i februar 2012. Artikkelen som posteren beskriver er hennes masteroppgave.

Den er skrevet som vitenskapelig artikkel og hun arbeider nå med å få den publisert i internasjonalt tidsskrift. Studien er en kvalitativ undersøkelse i forhold til hva det betyr for helsearbeidere å utøve pleie/omsorg for pasienter med FTD.

Formålet med undersøkelsen var å belyse hva det betyr for omsorgsarbeidere å utøve pleie/omsorg for pasienter med fronto temporal demens (FTD). FTD er en omfattende sykdom som fører til forskjellige fysiske og psykiske symptomer. Alvorlige atferdsendringer med utfordrende og aggressiv atferd er vanlig. Evnen til å kommunisere svekkes også, både i forhold til å forstå informasjon og i forhold til å gi verbal og non verbal kommunikasjon.

Dette skaper utfordringer hos omsorgsarbeidere i forhold til å utøve pleie/omsorg for pasientene. Gjennom en kvalitativ undersøkelse med en fenomenologisk-hermeneutisk fremgangsmåte ønsket hun å belyse hva situasjonene som omsorgsarbeiderne opplever gjennom arbeidshverdagen og hva denne betyr for dem.

Hege har anvendt kvalitativ metode for sin undersøkelse. Hun har intervjuet 10 personal som arbeider med pasienter med FTD på en sykehjemsavdeling i Midt- Norge. Intervjuene var samtaleintervju med en fenomenologisk tilnærming. Hege analyserte datamaterialet ved hjelp av meningsanalyse og brukte en hermeneutisk tolkning

Svaret på problemstillingen viser seg som tre funn gjennom analyse og tolkning:

• Hva det å utøve pleie/omsorg for pasienter med FTD i en sykehjemsavdeling betyr for helsearbeiderne

• Å være bevisst på relasjonen med pasientene, å være usikker og å være trygg.

• Dette er beskrevet som en krevende balanse hvor helsearbeiderne anvender sine erfaringer, observasjoner og intuisjon som verktøy.