Status for prosjektet REDIC i Nord-Trøndelag

REDIC550__240
Til tross for et økende engasjement og større fokus på forskning på demenssykdommer, mangler det fortsatt kunnskap på hvordan sykdommene utvikler seg for de enkelte pasientene, hvordan behovet for omsorg endrer seg i løpet av sykdommen og hvor store ressurser som må settes inn for å gi god omsorg til pasienter med demens i Norge i dag og i fremtiden. Senter for Omsorgsforskning i Midt -Norge samarbeider med Sykehuset Innlandet og flere andre institusjoner om et prosjekt på sykehjem i Nord-Trøndelag som skal se nærmere på dette.

Av: Sverre Bergh og Kirsten Lange

REDIC (Resource use and Disease Course in Dementia) er et prosjekt organisert av Sykehuset Innlandet etter oppdrag fra helsedirektoratet. I tillegg til samarbeid med miljøer for helsetjeneste forskning og helseøkonomi ved UiO, A-hus og Stavanger Universitetssykehus, bidrar mange kliniske miljøer og forskningsmiljøer til prosjektet. REDIC inkluderer pasienter med demens fra hjemmetjenesten, sykehjem og hukommelsespoliklinikker ved sykehus og følger de i tre år. I tillegg skal en gruppe kognitivt friske eldres inkluderes og følges i tre år. I sykehjem inkluderes pasientene i det de legges inn på sykehjemmet, og de gjennomgår en grundig kartlegging av kognisjon, symptomer på demens, depresjon og delir, livskvalitet, medikamentbruk, bruk av helseressurser før innleggelse på sykehjem, fysisk funksjon, ADL funksjon, smerte og mer. I Nord-Trøndelag er Senter for Omsorgsforskning Midt Norge en viktig bidragsyter for inklusjon av pasienter fra sykehjem, i tillegg HUNT, kommunene i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen, Folkehelseinstituttet, sykehusene i Nord-Trøndelag og St Olavs Hospital.

Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge sitt engasjement i prosjektet begynte høsten 2012, og post-doc Karin Torvik har vært ansatt 50 % som koordinator i prosjektet siden august 2012. Oppgavene så langt har vært å innlede samarbeid med kommuner og sykehjem, opplæring av prosjekt sykepleiere på sykehjemmene i kommunene og inklusjon av pasienter. Det er gjennomført kursdager med opplæring av prosjekt sykepleiere 4 ganger i løpet 2012 og så langt i 2013, hver bolk består av to kurs dager. Opplæringen er en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger og visning av DVD med forelesninger av forskjellige team. På bildet følger sykepleiere fra Halsen sykehjem på Stjørdal med på en DVD med en forelesning av prof. Knut Engedal. Nesten 60 personer fra 22 sykehjem i 18 kommuner har fått opplæring. 12 sykehjem har til nå inkludert pasienter i studien, og ca 30 pasienter er inkludert i Nord- Trøndelag. Til sammen er ca 230 pasienter inkludert i hele Norge i studien.

Videre planer for prosjektet er å hjelpe de kommunene som har deltatt på opplæring men som ikke har kartlagt sin første pasient enda, til å komme i gang med prosjektet. Det er viktig for pasientene som legges inn på sykehjem at de får en grundig vurdering av sine symptomer, og deltagelse i prosjektet er en god mulighet til å få til det. Vi planlegger i tillegg to fagdager i mars 2013, en fagdag i Namsos og en i Steinkjer, for prosjektsykepleierne fra kommunen. Programmet vil være både oppdatering av fagkunnskap ved forelesninger, og utveksling av erfaring ved deltagelse i prosjektet. Vi har et håp om å inkludere 150-200 pasienter fra Nord-Trøndelag i prosjektet, men er avhengig av godt samarbeid med pasienter, pårørende og sykehjem for å oppnå det.