Helse før og etter rehabilitering ved mild psykisk lidelse

Prosjektrapport om helse og funksjon før og etter rehabilitering ved mild psykisk lidelse. Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, ved forskerne Hildfrid Brataas og Sigrid L. Thorsnes, har gjennomført en pilotundersøkelse med hjelp av kartleggingsinstrumentet Coop-Wonca for å måle utvikling av helse og funksjon hos personer med mild psykisk lidelse som er under rehabilitering. Coop-Wonca er et spørreskjema som det bare tar 5 – 10 minutter å besvare.

Av: Kirsten Lange

Studier har gitt støtte for skjemaets validitet og reliabilitet. Målgruppe for undersøkelsen var deltakere på AFEM rehabilitering som er et gruppebasert og kognitivt orientert rehabiliteringsopplegg for personer med mild psykisk lidelse, kroniske smerter, angst, depresjon og utmatting. AFEM står for Ansvar For Egen Mestring. Mål med rehabiliteringen er å bevisstgjøre den enkelte deltaker på egne ressurser og arbeidsevne, og at deltakerne utvikler nye og mer hensiktsmessige strategier for egen aktivitet, mestring av belastninger og utfordringer, og rehabiliteres raskt tilbake til meningsfullt aktivt liv og arbeid. Kartleggingen viste klar forskjell på helse og funksjon målt før rehabilitering og etter fire uker rehabilitering. Effekten syntes å vedvare tre måneder senere. Vi håper undersøkelsen inspirerer til større undersøkelser om rehabilitering og utprøving på bruk av kartleggingsinstrumentet blant annet i klinisk praksis.

Lenken til rapporten finner du her:
http://brage.bibsys.no/hint/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_37170