Forebyggende hjemmebesøk hos eldre i Ålesund kommune

IMG5641RIGMOR550__240
Målsettingen er å videreutvikle dokumenterte tiltak som reduserer og delvis motvirker risiko for funksjonstap hos eldre. Ved å benytte disse tiltakene vil individets egen mestring påvirkes og risiko for sykdomsutvikling reduseres.

Av: Kirsten Lange

Prosjekt, utviklingsprogram for forebyggende hjemmebesøk hos eldre i Ålesund kommune.

Forebygging er et viktig element i samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47) som trådte i kraft 1. januar 2012. Med utgangspunkt i de framtidige helseutfordringene er det behov for å styrke forebyggende helsetjeneste i kommunen. Målsettingen vil være å benytte og videreutvikle dokumenterte tiltak som reduserer, og til dels motvirker, risiko for funksjonstap og som påvirker individets egen mestring og reduserer risiko for sykdomsutvikling.

Forebyggende helsearbeid blant eldre er ikke lovpålagt i norske kommuner, og er derfor i liten grad vektlagt. Samhandlingsreformen kan bety en nytenkning der forebygging anses som viktig i alle faser i livet og der det antas at forebygging vil ha positive individ- og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Formålet med forebyggende hjemmebesøk til eldre er å styrke den eldres mulighet for egen mestring og å bevare funksjonsnivået lengst mulig. Forebygging av sykdom, ulykker og isolasjon, styrking av det sosiale nettverket og informasjon om kommunens tilbud, er sentrale områder for forebyggende hjemmebesøk.

Det er Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, ved stipendiat/forsker Rigmor Einang Alnes som har prosjektlederansvar.

Her er prosjektbeskrivelsen.