Sammen for fysisk aktivitet

BILDE1SOFTRENING__240
Det er aldri for sent å begynne med fysisk aktivitet – effekten er god uansett. Fysisk aktivitet kan ikke oppheve aldringsprosessen, men kan forsinke den.

Av: Kirsten Lange

Prosjekt: Sammen for fysisk aktivitet ved Utviklingssenteret i Åfjord kommune

Bakgrunn:

Det er aldri for sent å begynne med fysisk aktivitet – effekten er god uansett. Fysisk aktivitet kan ikke oppheve aldringsprosessen, men kan forsinke den. Selv de eldste eldre har god effekt av trening. Det er mulig å opprettholde muskelstyrken langt opp i årene, og svake gamle kan være i stand til å gjennomføre relativ intensiv styrketrening. Sterkere muskulatur gir seg utslag i økt ganghastighet, bedre balanse og evne til å gå trapper, redusert bruk av hjelpemidler og økt spontan fysisk aktivitet.

Antall, og andelen eldre i Norge er sterkt økende og det blir flere av de eldste eldre i Norge. I tillegg til effekter på individnivå kan en økning av fysisk aktivitet blant eldre ha en meget stor samfunnsmessig betydning ved å få redusert helse- og omsorgsutgiftene på lengre sikt.

Det finnes i dag ikke organisert tiltak rettet mot helsefremmende tiltak og fysisk aktivitet til hjemmeboende eldre eller personer med fysisk og psykisk utviklingshemming i kommunal regi. Dette skal Åfjord kommune gjøre noe med.

Mål:

Hovedmålet for prosjektet :

  • Deltakerne skal vedlikeholde eller forbedre sin fysiske og psykiske helse

Delmål:

  • Flest mulig av brukerne av hjemmetjenesten og hjemmeboende voksne over 64 år i Åfjord kommune skal drive med fysisk aktivitet
  • Deltakerne skal oppnå både fysisk og psykisk helsegevinst
  • Deltakerne skal oppnå bedring i bevegelighet, styrke og utholdenhet

Metode:

Prosjektet er en intervensjonsstudie, hvor intervensjonen er ukentlig gruppetrening med instruktør i tillegg til egentrening. Treningen skal finne sted rundt omkring i kommunen på plasser som er enkle å nå for de eldre.

Deltakerne blir delt inn i ulike treningsgrupper etter alder og kognitivt nivå.