Rapport: Dialogkafè og refleksjonsgrupper som virkemiddel

RAPPORT030513__240
Å etablere refleksjonsgrupper kan være et redskap for å få fram personalets erfaringer, gjøre «taus kunnskap» tydelig og skape bevissthet om behov for endring og slik være en arena for lærende praksisfellesskap.

Av: Kirsten Lange

Ny rapport – som har vært et samarbeidprosjekt mellom

  • Utviklingssentret for hjemmetjenester, Ålesund kommune
  • Ålesund kommune
  • Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge
  • Høgskolen i Ålesund

Målsettingene med prosjektet var å få kunnskap om personalets og ledernes erfaringer med dialogkafeer og refleksjonsgrupper som redskap og ledd i kontinuerlig forbedringsarbeide i hjemmetjenesten.

Å etablere refleksjonsgrupper kan være et redskap for å få fram personalets erfaringer, gjøre «taus kunnskap» tydelig og skape bevissthet om behov for endring og slik være en arena for lærende praksisfellesskap.

Tema for dialogkafeene var:

  • Erfaringslæring
  • Visjon for virksomheten
  • Brukerkunnskap
  • Kvalitetsforskrifter
  • Fag- og forskningskunnskap

Rapporten finner du her.