Høgskolelektor Rose Olsen disputerer for graden Philosophiae Doctor (PhD) i helsefag, fredag 31.mai kl 10.

IMAGE002__240
Tittel: Informasjonsutveksling mellom sykepleiere i hjemmesykepleie og sykehus ved overføring av eldre pasienter.

Av: Kirsten Lange

Opponent er Professor Ragnhild Hellesø,
Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

NB! Spikning av avhandlingen finner sted tirsdag 7.mai kl 11 i vrimlehallen utenfor Juvika på campus Namsos.

Sammendrag

Dårlig samhandling og informasjonsutveksling mellom ulike nivå i helsetjenesten har i de senere år vært gjenstand for bekymring verden over. I Norge ble det gjennom samhandlingsreformen for alvor satt fokus på behovet for styrking av samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

Målet med denne avhandlingen var å utvikle kunnskap om sykepleieres informasjonsutveksling knyttet til overføring av eldre pasienter mellom medisinsk sengepost og hjemmesykepleie.

Avhandlingen består av fire delstudier.

I delstudie I ble det gjennomført fokusgruppeintervju med sykepleiere ved sykehus og hjemmesykepleie i den hensikt å beskrive deres opplevelse av barrierer som påvirker informasjonsutvekslingen.
I delstudie II og III ble det gjort en granskning av pasientjournaldata for eldre pasienter innlagt ved medisinsk sengepost. Pasientene var mottakere av hjemmesykepleie før og etter sykehusinnleggelsen. Hensikten med delstudie II var å undersøke forekomst av sykepleierapporter sendt ved overføring, og å identifisere sammenhengen mellom forekomst av sykepleierapporter og karakteristika ved pasient og pasientforløp. For delstudie III var hensikten å undersøke innholdet i sykepleierapporter som sendes fra sykehus til hjemmesykepleie ved utskriving, og å identifisere sammenhengen mellom innholdet i sykepleierapportene og karakteristika ved pasient og pasientforløp.
Delstudie IV ble gjennomført som en casestudie knyttet til overføring av ni eldre pasienter. Ved hjelp av observasjon, intervju samt granskning av sykepleiedokumentasjon var hensikten å identifisere og beskrive innholdet i skriftlig og muntlig informasjon som utveksles mellom sykepleiere i hjemmesykepleie og sykehus i forbindelse med eldre hjemmeboende pasienters sykehusinnleggelse, og å identifisere når og hvordan denne informasjonen utveksles.

I delstudie I ble det funnet en rekke barrierer som påvirker sykepleiernes informasjonsutveksling negativt og kan bidra til at eldre pasienter settes i en sårbar og utsatt situasjon. Barrierene kan beskrives ut fra tre hovedtema med tilhørende undertema. Barrierer assosiert med sykepleier: ?mangel på motivasjon?, ?mangel på kontroll?, og ?mangel på kunnskap?. Barrierer assosiert med mellommenneskelige prosesser: ?liten tilgjengelighet?, ?ulike syn? og ?mangel på tillit?. Barrierer assosiert med organisasjonen: ?mangel på ressurser?, ?uklare ansvarsforhold?, ?manglende kontinuitet i personalet? og ?uhensiktsmessige rutiner og retningslinjer?.

Resultater fra delstudie II viste at forekomst av sykepleierapport var 1 % (N= 102) ved innleggelse og 69 % ved utskriving. Forekomst av utskrivingsrapport var assosiert med alder, kjønn, type medisinsk avdeling, samt lengde på sykehusoppholdet.

Delstudie III viste at informasjon relatert til fysisk helse forekom hyppigere enn informasjon relatert til psykisk helse. Utskrivingsrapportene (N=70) var strukturert i henhold til VIPS-modellen. Forekomsten av psykisk relaterte VIPS-søkeord var signifikant høyere for kvinnelige enn for mannlige pasienter, for pasienter i den eldste aldersgruppen enn for pasienter i den yngste aldersgruppen, og for pasienter innlagt ved geriatrisk enhet enn for pasienter innlagt ved generell medisinsk avdeling. Forekomsten av fysisk relaterte søkeord var signifikant høyere for pasienter innlagt ved generell medisinsk avdeling enn for pasienter innlagt ved geriatrisk enhet. Mens kjønn og type medisinsk avdeling var signifikante prediktorer for psykisk relaterte søkeord i sykepleierapportene, var type medisinsk avdeling en signifikant prediktor for fysisk relaterte søkeord.

Resultater fra delstudie IV viste at utveksling av informasjon mellom sykepleierne i hjemmesykepleien og sykehuset i all hovedsak skjer i forbindelse med utskriving. Det ble ikke gitt informasjon fra hjemmesykepleien til sykehuset ved innleggelse for noen av casene. Informasjon i forhold til fysiske forhold dominerte både den skriftlige og muntlige kommunikasjonen. Opplysninger om pasientens subjektive opplevelse var sjelden gitt, og forekom bare i den muntlige kommunikasjonen. Det ble funnet forskjeller i den muntlige og den skriftlige informasjonen relatert til psykososiale forhold og sammensatt status. Mål, sykepleietiltak og eventuell effekt ble sjelden rapportert.

Avhandlingen viser at informasjonsutvekslingen mellom sykepleiere i hjemmesykepleie og sykehus ved overføring av eldre pasienter er mangelfull både når det gjelder forekomst og innhold. Når det ikke utveksles adekvat informasjon om pasientens helsestatus ved overføring, blir det vanskelig for sykepleier på neste nivå å yte hensiktsmessig omsorg rettet mot pasientens spesifikke behov. Studien avdekket mange barrierer for informasjonsutveksling, og beskrivelsen av disse vil kunne hjelpe både sykepleiere i praksis og deres ledere til å være mer oppmerksomme på de forutsetninger som trengs for å oppnå en tilfredsstillende informasjonsutveksling og styrking av kontinuiteten.

Hvor: HiNT Namsos (Juvika)

Når: 2013-05-31, 10:00