Velferdsteknologi i pleie og omsorgstjenesten

20130821VELFERDSTEKNOLOGIIPLEIEOGOMSORGSTJENESTENLITEN__240
Stjørdal kommune har et pågående prosjekt om bruk av velferdsteknologiske løsninger i pleie og omsorgssektoren. Kommunen ønsker å teste ut ulike løsninger og skaffe seg erfaringer, samt øke bestillerkompetansen.

Av: Kirsten Lange

Stjørdal kommune vil i årene fremover ha et sterkere fokus på å utnytte de mulighetene teknologien gir, men dette vil ikke være avgjørende for evnen til å møte omsorgsutfordringene alene.
Teknologi kan være med på å understøtte en ny utvikling som har fokus på ”hjelp til selvhjelp”, selvstendighet, sosial deltakelse, aktiv omsorg og hverdagsrehabilitering. Man håper at teknologi kan fremme egenstyring og uavhengighet og være en bidragsyter til at man føler egenmestring (Helse -og omsorgsdepartementet 2011).
Stjørdal kommune har startet ulike velferdsteknologiprosjekt i pleie -og omsorgssektoren. Det er nedsatt en tverrfaglig overordnet prosjektgruppe i Stjørdal kommune, der alle underprosjektene inngår:
20130821Velferdsteknologiipleieogomsorgstjenestenstor
Du kan lese mer om prosjektet ved å klikke deg inn på vedlagte prosjektmal.