Kvalitet og ansattes helse. Forflytningsprosjekt i kommunehelsetjenesten i Overhalla kommune.

Overhalla kommune har de siste årene satset på opplæring og veiledning i forflytningspraksis og utvikling av kvalitetsstandard på praksis (Hellesø og Brataas 2012; Brataas, Hellesø og Flått 2011).

I samarbeid med HiNT er det utviklet DVD som vektlegger etikk i forflytningspraksis (Hellesø og Flått 2012

Nå går HINT, SOF og Overhalla kommune videre med prosjektet.

Metoden som benyttes er en beskrivende kartleggingsstudie med spørreskjema (Questback) med åpne og lukkede spørsmål. Det skal publiseres en artikkel.

Målet er at prosjektet skal evaluere oppnåelse av standard på forflytningspraksis og beskrive suksessfaktorer, fallgruver og guidelines for systematisk kvalitetsarbeid på pasientforflytning i omsorgstjenestene.

Forflytningspraksis skal i tråd med ”Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene” (http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-20030627-0792-0.html#1) sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.

Prosjektet forventes ferdig sommeren 2014.