Kompetansehevingsprogram ”Utfordrende atferd” i Trondheim kommune.

Bakgrunn:

Atferdsmessige og psykiske symptomer hos personer med en demenssykdom er svært vanlige. Opp i mot 90 % av disse pasientene vil i løpet av sykdomsforløpet få et eller flere symptomer som vil kreve en spesiell tilrettelagt omsorg både i og utenfor institusjon. Ikke sjelden oppstår dette fordi pasienten opplever utrygghet og angst i situasjoner der helsepersonell skal bistå med nødvendig helsehjelp. Kunnskap om miljøbehandling og tillitskapende tiltak er avgjørende for å kunne yte god omsorg. I Trondheim kommune er kompetansehevingsprogrammet ”Utfordrende atferd” i helse- og velferdssenter og helsehus et av flere tiltak som er satt i gang for å øke kompetansen blant ansatte. Det er et satsningsområde frem mot 2015, og forankra i kommunenes kompetansehevingsplan.

Formål: 

At ansatte i Trondheim kommune skal ha kunnskap og ferdigheter som kan bidra til å redusere forekomsten av utfordrende atferd.
Etablere ressurspersoner som skal igangsette implementeringsarbeidet på egen enhet samt bistå kollegaer.
Utvikle og implementere felles rutiner/retningslinjer for håndtering av utfordrende atferd.

Metode:

En lokal faggruppe bestående av representanter med kompetanse og erfaring fikk i oppdrag å utarbeide et kompetansehevingsprogram samt revidere og forbedre eksisterende rutiner og retningslinjer. Faggruppa har hatt et overordnet ansvar for gjennomføring av programmet, veiledning til ansatte i konkrete saker samt gjennomføringen av nettverkssamlinger i de fire bydelene i kommunen.

Prosjektperiode:

Utvikling av kompetansehevingsprogrammet startet i 2009. Opplæringen startet i 2011 og er et pågående utviklingsarbeid.

Høsten 2013 startet opplæring av VIPS – en praksismodell for personsentret omsorg. Opplæring gis i form av 2 dagers kurs til alle som er ressurspersoner i kommunen, og skal implementeres både i sykehjem og hjemmetjenesten. Dette er en del av planene for kompetanseheving i kommunen.

Finansiering:

Egenfinansiering.

Prosjektdeltagere:

Ressurssenter for demens i Trondheim kommune, Forsterket skjermet enhet ved Valentinlyst og Byneset helse- og velferdssenter og Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag.

Se vedlagt utarbeidet brosjyre som PDF-fil.