Tildeling av midler fra Forskningsrådet/Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Regionale Forskningsfond Midt-Norge har tildelt midler til gjennomføring av FOU-prosjektet « Etablering av tverrfaglige læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjeneste i Nord-Trøndelag»

 

Det er i den forbindelse inngått kontrakt mellom Verdal kommune og Forskningsrådet.

 

Samarbeidspartnere i prosjektet er :

Stjørdal kommune

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

Prosjektbeskrivelse og prosjektsammendrag ( les mer)

I prosjektet skal det utvikles nye samarbeidsformer og organisering av arbeid med legemiddelhåndtering og legemidelhåndtering i sykehjem og hjemmetjenesteherunder modell om kompetanseutvikling.

Tiltakene skal optimalisere legemiddelbehandlingen av langtidspasienter og redusere feilbehandling og pasientskade.

Det tas utgangspunkt i en nasjonal modell med læringsnettverk. Denne skal tilpasses og det lages en egen modell for læringsnettverk i Nord-Trøndelag der hjemmetjeneste og sykehjem inkluderes i et og samme nettverk. I læringsnettverket introduseres deltakerne for innsatsområdet og tilbys veiledning i målemetoder og forbedringsverktøy for å iverksette tiltak i egen praksis.

Tre mål ønskes oppnådd ved innovasjonen:

·         Videreutvikle en nasjonal modell  og tilpasse denne til forholdene i Nord-Trøndelag

·         Heve legemiddelkompetansen hos den enkelte fagperson i kommunehelsetjenesten

·         Bedre samhandling og tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagpersonene i helsetjenesten.