Å møte omsorgsbehov hos pårørende til pasienter med kreft

For å legge til rette tjenester for pårørende, trengs kunnskap om deres erfaringer og omsorgsbehov. Sigrid Lerstad Thorsnes ved Høgskolen i Ålesund har ledet et prosjekt i regi av Kreftforeningen om pårørende til pasienter med kreft, der Hildfrid V. Brataas ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge var veileder og medforfatter på to artikler om prosjektet.

Blindheim, Thorsnes, Brataas og Dahl (2012) sier pårørenderollen er sammensatt og krevende, og pårørendes aksept av situasjonen ser ut til å være vesentlig både for deres mestring i situasjonen, og for deres framtidsorientering. Egnede støttesystemer og omsorg for pårørende, etterspørres. Prosjektet omfattet intervjuer med pårørende om deres utfordringer, og erfaringer fra utprøving av kurset “Livslyst – når det røyner på” (LNRP) (www.kreftforeningen.no). Thorsnes, Blindheim og Brataas (2014) sier resultatene viste at pårørende erfarte pårørenderollen som en trefoldig kamp der det kognitivt orienterte kurset var til hjelp for å mestre.

Les artiklene på link:

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=3db28b76-e8b5-43f7-ad14-9742513d991a%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4214

http://ac.els-cdn.com/S1462388914000970/1-s2.0-S1462388914000970-main.pdf?_tid=a19a9d76-3288-11e4-bf95-00000aab0f01&acdnat=1409652493_3aab86762b1d2e350911abed17ef4aa3