Hverdagsrehabilitering ved Utviklingssentret for hjemmetjenester, Stjørdal kommune

På oppdrag fra Stjørdal kommune er Senter for omsorgsforskning , Midt-Norge engasjert i et FoU prosjekt  knyttet til hverdagsrehabilitering i Størdal kommune.

Forskningsdelens formål er gjennom en innledende forundersøkelse, å utvikle erfaringsbasert kunnskap om en tverrfaglig arbeidsmodell for hjemmebasert rehabilitering (hverdagsrehabilitering) som prøves ut i Stjørdal kommune. Prosjektet er et innledende steg i kunnskapsutvikling om sårbarhetsfaktorer og suksessfaktorer ved innføring av arbeidsmodellen. Gjennom en kvalitativ undersøkelse er hensikten å få kunnskap ut fra ansatte-perspektiv om faktorer av betydning for kvalitet og pasientsikkerhet, med vekt på samarbeid og samhandling, internt i rehabiliteringsteamet og i relasjon til samarbeidende aktører og instanser.

Hverdagsrehabilitering er en ressursorientert arbeidsform som vektlegger personens helse og ressurser fremfor sykdom og begrensninger .

Innovasjon i helse- og omsorgstjenesten skal bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet gjennom nye arbeidsrutiner og levering av tjenester (Helse- og omsorgsdepartementet 2013b). Kommunene er oppfordret til å prøve ut nye arbeidsformer, og finne nye måter å løse omsorgsoppgaver på (NOU 2011). Dette kan skje gjennom videreutvikling av tverrfaglig samarbeid. Tverrfaglig samarbeid er grunnleggende for å lykkes med rehabiliteringstiltak (Ness 2014). I motsetning til tradisjonelt flerfaglig samarbeid, stiller tverrfaglig, eller tverrprofesjonelt, samarbeid krav om interaktiv involvering og samarbeid om felles mål. Begrepsmodeller innen helse og rehabilitering, fagspråk, dokumentasjon og samarbeidsformer, er eksempler på faktorer av betydning for å lykkes med hverdagsrehabilitering organisert som tverr-profesjonell teambasert arbeid.

Oppstart av gjennomføringsdelen for rehabiliteringsteamet var 01. september 2014. Teamet er tverrfaglig med faggruppene hjelpepleier, omsorgsarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Teamet som arbeider med hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig team som organisatorisk står «på siden» av ordinær hjemmetjeneste, dvs inngår ikke i det daglige tilbudet fra hjemmetjenesten.