Disputas: Rigmor Einang Alnes – Sykepleievitenskap

Cand.polit. Rigmor Einang Alnes ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Dementia and interaction. A qualitative exploratory study of Marte Meo counselling for staff in dementia-specific care units.

Tid og sted: Disputas: Rigmor Einang Alnes – Sykepleievitenskap31. okt. 2014 13:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

I sin avhandling peker Rigmor Einang Alnes på at Marte Meo-veiledning (MMV) kan være nyttig for å bedre samspillet mellom personer med demens og personalet som arbeider i skjermede enheter for personer med moderat og alvorlig grad av demens. God samhandling  mellom personer med demens og pleiere er viktig for å fremme verdighet og for å unngå situasjoner som kan oppleves krenkende. MMV er en veiledningsmetode som blir brukt i stadig større omfang i demensomsorgen i Norge og Norden for øvrig. MMV benytter video i veiledningen og gjennom små videoopptak med fokus på elementer i samspill og kommunikasjon som støtter mestringsevnen til personer med demens, får personalet konkret tilbakemelding på samspillet i pleiesituasjoner mellom dem og beboer.

Analyser av videoopptak av samspill i pleiesituasjoner, viste at personalet som fikk MMV i noe større grad gjennomførte gode samspill, enn sammenligningsgruppen som ikke fikk MMV. Personalet fortalte at veiledningen hjalp dem til å bli bedre kjent med den enkelte beboer. De kunne lettere forstå beboernes uttrykk og deres evne til fortsatt å delta i samspillet. Pleierne oppdaget hvordan deres handlinger påvirket samhandlingen og de fortalte at de ble mer opptatt av måten de var til stede for beboer på. De ble mer bevisste av å bruke nok tid, finne en rytme for samspillet sammen med beboer, ha øyekontakt og med enkle ord snakke om det som skjedde under samhandlingen. Gjennom  intervju med pleierne kom det også fram at utbyttet av MMV var avhengig av læringsklimaet på sykehjemsavdelingen. I dette inngikk behovet for en felles forståelse av MMV, personalets ønske og mulighet til å delta og mulighet for arenaer i avdelingen for diskusjon om samspill. Det var avgjørende at avdelingen hadde ledere som gjorde aktive valg for å legge til rette for å gjøre seg nytte av MMV. Funn fra avhandlingen gir holdepunkter for at studien bør testes ut i større skala.

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2014/alnes-rigmor-einang.html