Kronikk i Sunnmørsposten 13.11.2014. Internett i kommunale bustader, eit kommunalt ansvar eller ei privatsak?

Internett i kommunale bustader, eit kommunalt ansvar eller ei privatsak?

Helen Berg, prosjektleiar ALV-Møre, Ålesund Kommune

Brit Krøvel, UHT i MR, Ålesund Kommune

Cecilie Campbell, fagutviklar VH bo og miljøtenesta/ arbeid og sysselsetting, Ålesund Kommune

Alnes Rigmor Einang, førsteamanuensis, Senter for omsorgsforsking og Høgskulen i Ålesund

Hans Georg Schaathun, Professor i Datafag, Høgskulen i Ålesund

 

Sentrale føringar seier at tenester til innbyggarane  skal vera prega av tiltak som styrkar sjølvstende, fridom og eigenmestring.  Morgondagens kommunale omsorgsbustader skal ha løysingar som er tilrettelagde for ny velferdsteknologi og ha alle dei naudsynte bu-funksjonane innanfor privatarealet, tilrettelagt både for bebuarar og pårørande (Stortingsmelding 29, 2012-2013 s. 26).

Trådlause nettverk (WiFi) har for fleirtalet av folket for lengst teke plass blant «naudsynte bu-funksjonar». Nettilgang  hjelper oss med dagligdagse praktiske oppgåver og med å oppretthalde kontakt med familie og å kunne ta del på andre sosiale  arenaer. Blant dei eldste av oss, som har vore vand med eit liv utan internett, vert der stadig fleire nett-brukarar. Etterspurnaden etter nett på institusjonar, bukollektiv og omsorgsbustader i kommunane er aukande. Fleire og fleire opplever at det er problematisk med manglande eller dårleg nett når dei flyttar inn på avlastings- eller bu-tilbod i kommunal regi. Manglande internett kan føre til  redusert kontakt med slekt og vener, eller tap av tilgang til nødvendig og vanleg kontakt gjennom e-post og aktivitetar som t.d. facebook, avislesing, spel og Skype. Alle slike tap kan føre til redusert sosial aktivitet, til einsemd og  påfølgjande tap av livskvalitet og helse.

 

Du kan lese hele kronikken her: Kronikk Internett i kommunale bustader, eit kommunalt ansvar eller ei privatsak?