Pågående prosjekter ved Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal, Rokilde Sykehjem

Morgendagens sykehjem skal utvikles med utgangspunkt i de forventninger som beskrevet i Stortingsmelding 29, Morgensdagens omsorg (Det kongelige helse – og omsorgsdepartementet, 2012-2013); brukermedvirkning, innovasjon og nytenking. Endringen omfatter utvikling av tjenester med utgangspunkt i pasientens faktiske behov, og i nært samarbeid med pårørende og ansatte.

Morgendagens omsorgsutfordringer krever nytenkning og innovasjon, også når det gjelder behovet for kompetanse. Det er allerede i dag en utfordring å rekruttere helsepersonell (Det kongelige helse – og omsorgsdepartementet, 2012-2013; NOU, 2011). Det er krevende å stå alene i vanskelige situasjoner og nyutdannede sykepleierne savner et bredere kompetansemiljø (Sandvik, 2014).. Utfordringsbildet viser et gap mellom krav og forventninger i tjenestene, og utfordringer i rekruttering av helsepersonell med tilstrekkelig fagkompetanse. En ny organisasjonsmodell kan bidra til å redusere gapet mellom kompetansekrav og tilgjengelig helsepersonell, og dermed være et svar på behov for nytenking i forhold til å rekruttere og beholde helsepersonell i sykehjem. Stortingsmelding 29 (Det kongelige helse – og omsorgsdepartementet, 2012-2013) skriver at det finnes lite forskning på det nye som skjer innen sykehjemssektoren og at det er stort behov for å dokumentere og systematisere disse erfaringene. Prosjektet har knyttet til seg tjenestedesignere for å drive deler av innovasjonsprosessen og forskere fra Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i

Molde og Møreforskning skal delta med forskningskompetanse i dette prosjektet i 2015.

Frivillighet – løsningen på fremtidens omsorgsutfordringer?

Kan man forestille seg et sykehjem hvor pasientene får tilfredsstilt alle ønsker og behov i fremtiden? Er det forskjell mellom det å bo hjemme i egen bolig og det å bo på et sykehjem? Hvilke behov har endret seg? Skal ikke opplevelsen være den samme? Både Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47, 2008-2009) og Innovasjon i omsorg (Helse og omsorgsdepartementet, 2011) beskriver et utfordringsbilde som krever at det tenkes nytt for å skape en bedre og helhetlig helsetjeneste for våre eldre innbyggere. Morgendagens omsorg (Helse og omsorgsdepartementet, 2012-2013), er en mulighetsmelding som vektlegger pasientens opplevelse og behov når helsetjenestene skal utvikles fremover. HelseOmsorg21 poengterer også at brukermedvirkning er en viktig faktor for bedre kvalitet i tjenestene. For å løse morgendagens omsorgsutfordringer i Norge, vektlegges også viktigheten av å benytte pårørende og frivillige aktører som en ressurs. Gapet mellom krav og forventninger til tjenestene, og tilgang på helsepersonell med tilstrekkelig fagkompetanse underbygger behovet for et tettere samarbeid med pårørende og frivillige aktører fremover. Det jobbes aktivt for å samarbeide tettere med frivillige ved Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal, og i 2015 skal det publiseres en bok som gir leseren gode råd om hvordan dette arbeidet kan utføres. Tjenestedesignere fra DesignIT, ansatte ved Utviklingssenteret for sykehjem i Møre og Romsdal og Trude Fløystad Eines fra Senter for Omsorgsforskning deltar i dette arbeidet.