Om HelseOmsorg21

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg.

Regjeringen vil høsten 2015 legge frem en handlingsplan for oppfølgingen av HelseOmsorg21.
– Det er viktig å konkretisere regjeringens oppfølging av forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Handlingsplanen skal vise hvordan regjeringen følger opp de 10 prioriterte satsingsområdene i HelseOmsorg21-strategien på kort og lang sikt.

De ti prioriterte satsingsområdene er:

  • Økt brukermedvirkning
  • Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde
  • Kunnskapsløft for kommunene
  • Helsedata som nasjonalt fortrinn
  • Bedre klinisk behandling
  • Effektive og lærende tjenester
  • Møte de globale helseutfordringene
  • Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering
  • Utvikling av de menneskelige ressursene
  • Strategisk og kunnskapsbasert styring

Helse- og omsorgssektoren er stor og kompleks og fordrer en bred strategi. Hver av de ti strategiske satsingene inneholder et sett med anbefalte tiltak og forslag til hvordan disse kan iverksettes.

Om arbeidet med strategien

Strategiarbeidet er gjennomført som en inkluderende prosess med innspill fra aktører som produserer, formidler eller anvender kunnskap om temaer innenfor helse- og omsorg – på tvers av sektorer, leverandørnæringer, forskning og forvaltning. HelseOmsorg21 er en bred og samlet strategi for forskning og innovasjon.

Målet er at HelseOmsorg21-strategien skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon i helse- og omsorgsområdet. Strategien vil være et viktig grunnlag for regjeringens prioriteringer innenfor helse- og omsorgsfeltet framover.

Topplederforumet for HelseOmsorg21 har blitt trukket inn i arbeidet med utforming av strategien – og utkast er forelagt forumet underveis i prosessen.

Norges forskningsråd er sekretariat for strategiprosessen.