I trygge hender 24/7 – pasientsikkerhetsprogrammet.no

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Bakgrunn om programmet og kampanjen 

Den treårige, nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2011. Målet var å redusere pasientskader ved hjelp av konkrete, kliniske tiltak på tolv utvalgte områder. Flere av innsatsområdene er rettet spesielt mot helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Styringsgruppen, som ledes av helsedirektøren, satt et konkret mål om at minst 25 prosent av kommunene skulle være involvert i kampanjens innsatsområder. Innsatsområdenes tiltakspakker er utformet slik at de skal kunne gjennomføres innenfor ordinær drift, uten ekstra tilskudd av midler. Erfaringen viser imidlertid at det krever noe ekstraressurser ved oppstart.

Det har i hovedsak vært Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i fylkene som har bidratt til å spre tiltakene i kommunene. Dette har de gjort ved å avholde læringsnettverk, der deltakende sykehjem og hjemmetjeneste iverksetter tiltak og får støtte og veiledning underveis. Ved utgangen av 2013 var 40 prosent av kommunene, fordelt over samtlige fylker, involvert i arbeidet. Tiltakene har i stor grad blitt mottatt med entusiasme ved ansatte i sykehjem og i hjemmetjenesten, og mange har oppnådd imponerende resultater som har gagnet pasienter og brukere.

Les mer om innsatsområdene og tiltakene: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/L%C3%A6r+om+programmet/Programmet+i+kommunehelsetjenesten.900.cms