Implementering av velferdsteknologi – En kvalitativ studie: Hvilken nytte og hvilke utfordringer erfarer ansatte i kommunal helsetjenesten

Denne rapporten bygger på en kvalitativ studie utført av Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. Studien tar for seg ansattes erfaringer fra et prosjekt med implementering og bruk av velferdsteknologiske sensoralarmer i tre distrikter i Værnesregionen; Selbu, Hegra og Stjørdal. Prosjektet ble styrt av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Stjørdal kommune.

Rapporten finner du her: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/279520/1/Rapport1_15_web.pdf