«Picking up the pieces»

«Picking up the pieces» – meanings of receiving home nursing care when being old and living with advanced cancer in a rural area. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2015, 10: 28382 doi: 10.3402/qhw.v10.28382. eCollection 2015

Skrevet av Siri Andreassen Devik, Ove Hellzen og Ingela Enmarker

Sammendrag

Hensikten med studien var å undersøke hva det betyr å motta hjemmesykepleie når man er eldre og bor i et spredtbygd strøk og lever med kreft i et palliativt stadium.

Metode og deltakere: Narrative intervju ble foretatt med fire kvinner og fem menn i alderen 71 – 92 år. Tre av dem bodde sammen med sine ektefeller. Noen mottok hjemmesykepleie i form av tilsyn ved behov, mens andre mottok hjelp til personlig hygiene og medisinering flere ganger daglig. Intervjuene ble analysert ved hjelp av en fenomenologiske hermeneutisk tilnærming.

Funn: Tre tema med subtema ble funnet: Å være fornøyd med det man får –  å falle på plass og – å miste sin plass. Temaene refererer til hvordan bitene symboliserer det som gjenstår av livet eller av mulig bistand fra helsetjenesten og hvordan de eldre selv oppfatter seg som biter eller brikker i et system. En takknemlig, men nøktern holdning dominerer tankene om betydningen av omsorgen de får. Det viktigste er å få være i sitt vante miljø. Stedstilknytningen, både geografisk, sosialt og autobiografisk, er utpreget og understreker den terapeutisk verdien av å kunne bo hjemme. Stedstilknytningen er en kilde til velvære, trygghet og identitet som sammenfaller med ønske om å bli sett som et unikt menneske.

Konklusjon: Studien viser at sykepleiere i hjemmesykepleien spiller en essensiell rolle i omsorgen av eldre kreftpasienter i distriktene. Betydning av omsorgen ser imidlertid ut til å variere med den enkelte sykepleiers evne til å identifisere, anerkjenne og anvende stedstilknytning som en ressurs i personorientert omsorg.

Artikkelen kan leses i fulltekst her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4567585/