Ny veileder ble lansert 01.oktober 2015 . Tema: Rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator

Brukere og pasienter skal få tilbud om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov.

For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder. Denne ble lansert 1. oktober 2015, og er å finne på denne adressen:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator

Habiliterings – og rehabiliteringstjenester skal fremme mestringsevne og understøtte pasientens og brukerens innsats for best mulig fysisk, psykisk, sansemessig, kognitiv og sosial funksjonsevne. Målet er best mulig selvstendighet og deltakelse.

Kommunene og spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for å sikre at pasienter og brukere får tjenester på riktig nivå. Formålet med veilederen er at beslutningstakere og de som jobber med habiliterings- og rehabiliteringstjenester og koordinering får tilgang til kunnskap og enhetlig veiledning. Veilederen omhandler habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Den inkluderer også læring og mestring.

Viktige punkter i den nye veilederen er:
·         Pasienter og brukere har rett til tjenester slik at de kan nå sitt potensial for økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.
·         Læring og mestring er viktige elementer i helhetlige forløp.
·         Sterkere lederforankring av koordinering og samarbeid.
·         Økt bruk av individuell plan og koordinator.
·         Styrke den habiliterings- og rehabiliteringsfaglige kompetansen.
·         Bedre tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.