Artikkel om pasienterfaring ved bruk av smertekartleggingsskjema i arbeidsrettet rehabilitering

Hensikten med denne studien var å belyse pasienterfaringer ved bruk av smertekartleggingsskjema i arbeidsrettet rehabilitering. Rehabiliteringsmodellen AFEM (Ansvar For Egen Mestring)) benyttes etter avtale med Helse Midt Norge under ordningen «Raskere tilbake» for sykmeldte i Midt-Norge. Rehabiliteringsperioden er fire uker, og er et tilbud til mennesker med sammensatte plager som kronisk smerte, lettere psykiske lidelser og fatigue. Modellen omfatter både kartlegging og helhetsvurderinger om deltakernes situasjon.

Metode: Kvalitativ studie. Utvalget besto av seks kvinner og fire men I alderen 23 til 57 år som led av kroniske smerter. Utvelgelse av informanter til studien ble gjennomført ved «Typical case sampling». Data ble samlet inn gjennom semi-strukturert intervju. Intervjuene ble gjennomført i fjerde uke i rehabiliteringsprogrammet. Analysen ble gjennomført som tematisk innholdsanalyse.

Resultat: Hovedtemaet var “Empowered til innsikt”. Resultatet illustrerte en prosess der kartleggingsverktøy var erfart relevant i prosessen med gryende oppdagelsen av smerte og måter forsmertebehandling. Smertevurdering som et felles hjelpemiddel, både for pasient/ bruker og personalet, ga en tydeligere smerteforståelse.

Konklusjon: Kartlegging som en egen aktivitet, og samarbeid med støttende personale som viste respekt for pasientenes egne erfaringer, kan fremme empowerment. Dette kan motivere til egen innsats og fremgang i rehabiliteringsprosessen

Lenke til artikkelen finner du her: http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=59989