Aktivitetstjeneste og demens

OM PROSJEKTET

Bedriften Noen AS, har siden 2008, kommersialisert aktivitetstjeneste til personer med demens. Ideen bak var at slik tjeneste ville gi økt livskvalitet for personer med demens og dernest dempe belastningen på pårørende og behovet for offentlige pleie og omsorgstjenester. Tjenesten fungerer som et supplement til familiebasert omsorg og offentlige tjenester. I samarbeid med andre institusjoner som stiftelsen SINTEF, MATCH fra University of Nottingham, Senter for omsorgsforskning, midt / Nord universitet, samt bedrifter som UNO IT, og Kantega AS, fikk bedriften økonomiske midler fra Norges Forskningsråd for å forbedre sine tjenester. Midlene ble gitt fra BIA – programmet (Innovasjonsprosjekt i næringslivet – BIA, med NRF prosjektnummer 219842). En konsortieavtale har styrt de ulike instansenes ansvar og oppgaver i prosjektperioden. Midlene er brukt til å utvikle kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for personer med demens, som en intervensjon, med dertil elektronisk nettbrettbasert program. Denne rapporten er fra et delprosjekt der tanken var at en skulle bidra med forskningsbasert kunnskap om den helsefremmende effekten av den nyutviklede aktivitetstjenesten. På grunn av lite antall deltakere i studien og designmessige forhold ble studien endret til en komparativ pilotstudie. En sammenlignet livskvaliteten, fysisk aktivitet og kognisjon til en gruppe personer med demens som fikk aktivitetstjenester fra firmaet med en tilsvarende gruppe personer med demens som ikke hadde tjenester fra firmaet. Det ble gjort to målinger i hver gruppe med tre måneders mellomrom. Det er bedriften Noen As og Senter for omsorgsforskning, midt / Nord universitet som er ansvarlig for delprosjektet. Sistnevnte har stått for forskningen og rapporten, mens bedriften Noen As har innhentet deltakere til studien fra egen bedrift.

Les hele rapporten her