Shareholding Networks (eierandelsnett for) for omsorg i rurale strøk i Thailand:

Ny vitenskapelige publikasjon

De fleste av den eldre befolkningen i Thailand bor i rurale strøk mens deres barn bor i byer. Ved at familiesystemet er adskilt, må de eldre ofte ta vare på seg selv og muligheter for dem til å bli involvert i fellesskap omsorg forblir begrenset. Målet med dette studie var derfor å beskrive eldre personer og deres familiemedlemmers erfaringer med eierandelsnett for omsorgen for eldre i rurale Thailand. Parvis intervjuer med fem eldre og fem av deres familiemedlemmer ble utført, og innsamlede data ble utsatt for innholdsanalyse.

Resultatet ble organisert rundt to temaer: Eldre persons utenforstående status og se bort fra eldre personers individualitet. Mens temaet utenforstående status beskrev mangler i helsemessige møter, temaet med se bort fra eldre personers individualitet beskrevet som mangelen på engasjement av myndigheter og omsorgspersoner i eldreomsorg. I den forstand er begrepet deltakelse dukket opp som et rammeverk for å forstå intervjuernes erfaringer. Lokale myndigheter, eldre personer og deres familiemedlemmer bør engasjere seg i dialog for å støtte helsetjenester basert på felles forståelse.

Voraroon, S., Meebunmak, Y., Enmarker, I. & Hellzén, O. (2017). Shareholding Networks for Care in Rural Thailand: Experiences of Older Persons and their Family Members (2017). Open Journal of Nursing, 7, 318-330.

DOI: 10.4236/ojn.2017.72026

Les hele studien her