Invitasjon til artikkelinnsending

Tidsskrift for omsorgsforskning ønsker vitenskapelige bidrag til temanummeret «Pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester» – et temanummer som skal publiseres som nr.3/2020.

Pasientsikkerhetsarbeid og forskning på pasientsikkerhet har fått økende fokus de siste årene. Selv om aktiviteten knyttet til pasientsikkerhet fortsatt er størst i sykehus, ser vi at de kommunale helse- og omsorgstjenestene er stadig mer involvert i forsknings- og utviklingsarbeid på dette feltet. Myndighetenes krav og brukernes rettigheter til god kvalitet og sikkerhet er den samme uavhengig tjenestenivå. Imidlertid kan en anta at muligheter og utfordringer i pasientsikkerhetsarbeidet kan fortone seg forskjellig i de to kontekstene.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er mangfoldige og spenner vidt, og etter samhandlingsreformen er tjenestene preget av flere og komplekse oppgaver og nye pasientgrupper som setter økte krav til arbeidet med pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet. I dette temanummeret ønsker vi å fokusere på pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene i kommunene ut i fra både brukernes, tjenestenes og myndighetenes perspektiv. Dette inkluderer pasientsikkerhet innad i kommunene og i samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten og myndighetsorganer.

Tidsskrift for omsorgsforskning har en tverrfaglig profil og ønsker bidrag fra forskere både innenfor helsefaglige, samfunnsfaglige og humanistiske fagtradisjoner. Det er ønskelig med bidrag relatert til pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester fra alle de nordiske landene. Vi inviterer i første omgang til innsending av et sammendrag på inntil 500 ord. Sammendraget skal fremvise hovedelementene i artikkelen som ønskes publisert.

Innsendte sammendrag vil bli vurdert av gjesteredaktørene. Forfattere av de bidrag som blir antatt, skal deretter videreutvikle artikkelen, og klargjøre denne for innsending etter nærmere avtale med temanummerets redaktører. Ferdigstilt artikkel skal være på inntil 5000 ord. Manuskriptene kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Alle artiklene vil bli underlagt ordinær fagfellevurdering. Ansvarlig redaktør er Oddvar Førland.

Frist for innsending av sammendrag er 2. september 2019 til e-postadressen:  [email protected]

Godkjente innsendinger/sammendrag vil deretter få tiden fram til 1. mars 2020 for å fullføre artiklene.

Siri Wiig, Kathrine Cappelen og Rose Mari Olsen (gjesteredaktører), og Oddvar Førland (ansvarlig redaktør)