Fagnyheter | Nyhetsbrev 01-2019

Satsingsområder for 2019
Mange kjenner til at Utviklingssentrene har et samfunnsoppdrag som beskriver våre overordnede oppgaver. Vi delfinansieres fra Helsedirektoratet gjennom en egen tilskuddsordning hvor vi også får årlige føringer på særlig prioriterte områder. Årets nasjonale satsingsområder er:

* Demensplan 2020
* Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
* Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
* Eldrereformen Leve hele livet
Disse fire områdene vil komme godt fram på ulike arenaer i året som kommer, og vi ser fram til et år med mye spennende aktiviteter og prosjekter. Les gjerne med om oss og våre aktiviteter på de nasjonale sidene for utviklingssentrene.

Læringsnettverk
Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
«Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» er ett av innsatsområdene til Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7.»
Utviklingssentrene i Trøndelag samarbeider om gjennomføring av dette læringsnettverket i Trøndelag i 2019, og 9 kommuner fra hele fylket deltar.
Les mer her

Helseplattformen -signert kontrakt med leverandør
Helseplattformen og Epic Systems Corporation har nylig inngått kontrakt om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge.
Les mer her

Nettside for Leve hele livet
Helsedirektoratet lanserer nettside for Leve hele livet-reformen. På nettsiden finnes informasjon som hovedsakelig vil være av relevans for aktører involvert i gjennomføringen av Leve hele livet. Det vil også publiseres nyhetsbrev jevnlig.
Les mer her

Videreutdanning i aldring og eldres helse
Helse- og sosialtjenestene trenger personer som har grundig kompetanse på geriatriske problemer, demens og alderspsykiatriske plager. Nå starter NTNU et eget studium i aldring og eldres helse. Her forteller professor og programansvarlig Anne-S. Helvik mer om studiet.
Les mer her.

E-læring lindrende behandling
Flere kommuner i Trøndelag har vist interesse for e-læringspakken i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for fagarbeidere. Vi støtter gjennomføringa for interesserte kommuner. Ta kontakt med oss ved interesse/spørsmål.
Les mer her.
Beskrivelse av kompetansepakken.

Omsorgs-konferansen 2019
Hold av datoen 15. oktober for årets omsorgskonferanse. Hovedtema i år er eldrereformen Leve hele livet. Program og påmelding kommer etter hvert.
Se Facebook-event for oppdatert informasjon.