Nurses’ Observations of Health Status of Older Patients with COPD

Poster presentert av stipendiat Ruth Øfsti på ACENDIO konferansen i Falun 28-30.mars 2019.

Denne studien har hatt til hensikt å utforske og beskrive hvordan sykepleiere i hjemmesykepleien observerer helsetilstand hos hjemmeboende eldre med KOLS.

Studien er utført med bakgrunn i at antallet hjemmeboende eldre med KOLS øker, og sykepleiernes viktige rolle i forhold til observasjon av helsestatus hos denne pasientgruppen, siden endring i helsetilstand hos disse pasientene kan være kritisk og kreve ytterligere kliniske tiltak.

Studien er gjennomført i fire kommuner i Midt-Norge fra oktober 2018 til oktober 2019, hvor 17 sykepleieren deltok.

Resultatene av studien viser at sykepleierne ikke utfører systematiske observasjoner, bruker ingen hjelpemidler eller følger bestemte retningslinjer i observasjonen av pasienten. Sykepleierne bruker sansene sine i observasjon av pasienten og observasjoner i omgivelsene rundt pasienten ser ut til å spille en viktig rolle, fulgt opp med spørsmål til pasienten. Kjennskap til pasientens normaltilstand gjennom å kjenne pasienten, og ikke gjennom pasientdokumentasjonen er viktig for å oppdage mulig forverring i helsetilstanden til pasienten. Ofte hadde sykepleierne kjent pasientene over lengre tid og snakket til dem som gamle kjente.

Se posteren her