Presentasjon av plan for kunnskapsløft i kommunene

Torsdag 28.2.2019 presenterte Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) sine anbefalinger om styrking av forskning, innovasjon og utdanning på de kommunale helse- og omsorgstjenestene for HelseOmsorg21-rådet.
De anbefaler en regional struktur ledet fra KS og mener at staten må gi et betydelig bidrag i et spleiselag med kommunene.

Les mer:
https://www.forskningsradet.no/prognett-helseomsorg21/Nyheter/Presenterte_plan_for_kunnskapsloft_i_kommunehelsetjenesten/1254039596926/p1253985487358