Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet (2015–2020). I planen formuleres blant annet målsettinger knyttet til bo- og tjenesteformer, brukermedvirkning, velferdsteknologi og kompetanse.

Les mer på denne siden.