Aud Moe

Faglig leder og førsteamanuensis

Som sykepleier anser jeg sykepleierens primære oppgave  for å være å bidra til  ivaretakelse av grunnleggende behov knyttet til helse og sykdom. Sykepleierens ansvar er situasjonsbestemt og ansvarliggjøres i møtet med menneskers sykdom og lidelse, et møte preget av respekt og verdighet med omsorg som viktig begep. Livslyst er et annet sentralt begrep som kan forstås som livsmot og livsglede, og viktig å understøtte i møte med hjelpetengende, eller bidra til verdighet i livets siste fase.

Som lærer i sykepleierutdanningen er møtet med studenter viktig med rom for veiledning og refleksjon knyttet til kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis må ikke forstås bare som vitenskaplig kunnskap, men omfatter også erfaringskunnskap, involvering av pasienten (og pårørende) med deres kunnskaper og ønsker, samt å forholde seg til den konkrete situasjonen.  Å forholde seg til den konkrete situasjonen krever utøvelse av faglig skjønn.

Praksisnær forskning er viktig innen omsorgsforskningen, og kan bidra til bedre tjenester på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. For å utvikle denne kunnskapen må forskningen være av god kvalitet som tilfredsstiller krav til troverdighet og gyldighet. Ny kunnskap må formidles for å kunne anvendes av politikere, samfunnsplanleggere, helsetjenesten og sykepleiere til beste for pasienter og befolkningen forøvrig.

Last ned CV her