Evaluering av forflytningsprosjekt i kommunehelsetjenesten

Bakgrunn:

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge skal yte forskningsfaglig bistand og veilede Utviklingssentrene for hjemmetjenester og sykehjem i Midt Norge. En nasjonal satsing på Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Den nasjonale satsingen skal understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring og være et virkemiddel for implementering av nasjonale føringer. Midt Norge har følgende utviklingssentre for sykehjem; Søbstad sykehjem, Trondheim, Rokilde sykehjem Kristiansund og Verdal bo og helsetun. Utviklingssentrene i hjemmetjenesten i regionen er Ålesund kommune, Åfjord kommune og Stjørdal kommune. Utviklingssentrene har ulik kompetanse og erfaring med prosjekt og sentret har derfor forsøkt å yte bistand etter behov og i forhold til ressursene som har vært tilgjengelig ved sentret. For å gjøre sentrets tjenester mest mulig effektiv er det derfor nødvendig med en evaluering av den forskningsfaglige bistanden og veiledningen som sentret har gitt til Utviklingssentrene.

Mål:

Evaluere effekten av sentret’s forskningsfaglige bistand og veiledning i forhold til utviklingssentrene i Midt Norge

Metode:

Dokumentgranskninger, planverk og strategier. Data fra Utviklingssentrene og ansatte i Sentret.

Prosjektperiode:

Oppstart 1 desember 2011 og avslutning 31 mai 2012

Finansiering: Strategiske midler fra Høgskolen i Nord Trøndelag

Prosjektleder og deltagere: Karin Torvik (Prosjektleder).

Ansatte i Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge vil delta i prosjektgruppa