Fysisk og psykisk helse hos kvinner og menn over 65 år med kjæledyr

Bakgrunn:

Flere studier har viset att fysisk og psykisk helse kommer å gynnas om en äldre person bor felles med ett kjæledyr (jmf. Friedman, 1995; McNicholas & Collis, 2000; Nimer & Lundahl, 2007; Raina et al. 1999; Sable, 1995). Vissa av dessa studier har metodologiske svagheter, jämförelser mellan män og kvinnor har sällan gjorts og inte heller mellan hundar och katter. Av de populationsstudier som har gjorts har de fleste gjenomförts i USA eller i Australien. I Norge finns brist på vitenskaplige studier som belyser detta område og det finns ingen populationsstudie.

Det aktuelle forskningsprosjektet, som redan pågår, har därför fokuserat på den fysiska och psykiska helsen bland äldre män och kvinnor som lever med hundar eller katter. Data fra Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), en av världens störste populationsundersökningar använts. Resultatene fra dessa studier kommer sedan att liggetill grunn för studentprojekt, som kan genomföras i samarbete med kommunerna inom regionen. Dessuten finns möjligheter att göra longitudinella studier inom området med data från HUNT1-3.

Mål:

Framgangsrikt åldrande er viktig för den enkelte, men også för samhället. Derfor kommer förebyggande och hälsofrämjande studier å bli ännu viktigare i en framtid med en större andel äldre og förmodligen med sämre ekonomiska förutsättningar.

Undersökningar av hur det förhåller sig i en norsk population med ett stort antal deltagare kan ge värdefull kartläggning både på regional, nasjonal og på internasjonell nivå. Denne kartläggning kan sedan brukes som underlag för framtida intervensjonsstudier som kan gynna både friska og sjuka äldre personer. Dette skulle også kunna användas för framtida samhällsplanering og resurser.

Metode:

Deltagarna i disse populasjonsstudier er totalt 12 297 personer (män = 5.631, kvinnor = 6.666) > 65 år. Av disse er 2308 personer innehavare av hundar eller katter og en jämförelsegruppe med 9 989 personer utan kjæledyr.

Prosjektperiode:

2009-2012

Finansiering:

FoU-midler HiNT helsefagavdeling

Smådriftmidler

Utviklingskontoret

Prosjektleder og deltagere:

Ingela Enmarker (PhD, prosjektledere)

Anne-Grethe T. Berg (PhD, veterinär)

Ove Hellzén (PhD, professor)