Hjelp til selvhjelp for personer med nevrologiske skader og sykdommer

Bakgrunn:

Som en del av Omsorgsplan 2015 vil regjeringen legge fram en egen plan for personer med nevrologiske lidelser – Nevroplan 2015. Målet er å bedre situasjonen for brukergruppen, som ofte har behov for et langvarig og svært omfattende tjenestetilbud i et samspill mellom den kommunale helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten. I denne forbindelse utlyste Helsedirektoratet i mars 2011 tilskudd for å sikre økt kunnskap og informasjon om nevrologiske skader og sykdommer, og å utvikle nye arbeidsformer og metoderfor å fremme nye og/eller bedre måter å bistå brukergruppen. Kristiansund kommune søkte, med  forankring i blant annet ”Samhandlingsreformen”, ”Nasjonal strategi for rehabilitering og habilitering” og ”Resept for et sunnere Norge”, og fikk tilslag på prosjektmidler. Prosjektmidlene skal brukes til utvikling av et livsstilsprogram basert på det ergoterapeutiske programmet Lifestyle Redesign. Lifestyle Redesign – programmet er godt forankret i aktivitet, og programmet går til røttene i ergoterapi med en aktivitetsbasert behandling tilpasset en ny tid. Metoden er spesiell fordi den baserer seg på en kombinasjon på individuell- og gruppeoppfølging.

Mål:

Målet med arbeidet er å utvikle en modell for å hjelpe personer med nevrologisk sykdom eller skade som mottar kommunale helsetjenester, til å ivareta og utvikle handleevne knyttet til egen helse og aktivitet for å fremme livskvalitet gjennom selvstendig mestring av dagligliglivet gjøremål.

  • Økt livskvalitet og å lære å leve med nye utfordringer i hverdagen for slagrammede
  • Økt selvstendighet i møte med offentlige tjenester hos slagrammede
  • At ergoterapeuter i kommunen tar i bruk forebyggende og helsefremmende aktivitetsbaserte metoder

Metode: 

Gjennomføring av en intervensjon basert på det ergoterapeutiske programmet Lifestyle Redesign. Evaluering av deltakernes og ergoterapeutenes erfaring med programmet gjennom kvalitative intervju.

Prosjektperiode:

Oppstart av prosjektet 12.09.11. Prosjektet avsluttes 30.11.12.

Finansiering: 

Midler fra Helsedirektoratet

Prosjektleder og deltagere:

Basisorganisasjon: Kristiansund kommune

Styringsgruppe: Bente Åsbø (Enhetsleder ved Brasen opptrening), Rune Aakvik Pedersen (Spesialist i nevrologi), Torhild Kvisvik (Lærings- og mestringssenteret), Inger Lise Lervik (Utviklingssenteret), Stein Kulø (Administrasjon), Rigmor Einang Alnes (Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge), Marit Haugan-Pettersen? (Brukerrepresentant).

Prosjektleder: Therese Løvslett (forberedelse og planlegging) og Torill Aarseth?.

Arbeidsgruppe: Prosjektleder(e), Elisabeth Sjåvik (fagleder ved Brasen opptrening).

Ressursgruppe: Prosjektleder(e), ergoterapeutene i Kristiansund kommune, Gunhild Grue og Rune Kalland ved Munkvoll rehabiliteringssenter St.Olavs hospital (med formål om inspirasjon/ideer underveis i prosessen og å videreføre/implementere prosjektet i tjenesten til ulike brukergrupper).