Hospitering og kunnskapsoverføring i kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa

ENDELIGRAPPORT270320121__240

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har i samarbeid med prosjektdeltagere fra de respektive kommuner og DMS Inn-Trøndelag utarbeidet rapport for delprosjekt 6 i Kommunehelsesamarbeidet Inn-Trøndelag.

Av: Kirsten Lange

Metodikken som har vært benyttet har vektlagt utviklingsarbeid med forventningsavklaringer, kartlegging og analyse av bakgrunnsinformasjon, ide` dugnad, behovsanalyse og prioriteringer av hospiteringsmodeller. Arbeidet er utført ved utstrakt dialog og samarbeide i prosjektgruppen.

Mål for prosjektet

A: Kartlegge behov for hospitering i alle retninger. Kommune, DMS, Helse-Nord-Trøndelag

B: Sette opp forslag til en plan for hvordan denne implementeringen kan skje i nært samarbeide med prosjektdeltagerne fra de respektive fagmiljøene i kommunene

C: Forberede faglige opplegg og innhold for gjensidige hospiteringsopphold og programinnhold ihht angitte behov fra prosjektgruppa

D: Lage forslag til systemer som ivaretar deltagelse med antall/ajourhold i samarbeid med prosjektgruppa

Metode

Utviklingsarbeid med forventningsavklaring, kartlegging og analyse av bakgrunns­informasjon, idédugnad, behovsanalyse og prioriteringer av hospiteringsmodeller. Arbeidet er utført ved utstrakt dialog og samarbeid i prosjektgruppen.

Prosjekterfaringer og resultater

Prosjektgruppen har hatt tre møter med dialog om hospitering/kunnskapsoverføring. Kartlegging av behov for hospitering er gjennomført som dokumentanalyse og dialog i prosjektgruppen, som har hatt representanter fra DMS og de fire kommunene i prosjektet, samt tillitsvalgtrepresentant. Representanter for Senter for omsorgsforskning Midt-Norge som har ledet prosjektarbeidet.

Med utgangspunkt i to forhold; 1)offentlige føringer og 2)kommunenes erfaringsbaserte behov har prosjektet utviklet fire modeller for hospitering -kunnskapsoverføring (Jfr. Vedlegg 1-5)

Endelig rapport er nå politisk behandlet i de enkelte kommunene.

Les rapporten.