Kvalitetsutvikling i demensomsorgen

Mål/innhold: Å systematisere og formidle kunnskap om informasjonsformidling for personer med demens og deres nære pårørende når demenstilstanden tilsier flytting fra hjem til institusjonsbasert omsorg.

Prosjektansvarlig: Hildfrid V. Brataas

Tid: august 2009–august 2010. Avsluttet prosjekt.

Publisering: Forbord I. S. og T. Sandvik (2011): Informasjonsoppgaver i demensomsorgen i kommunen. I: Brataas H. V. (red.): Sykepleiepedagogisk praksis. Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer, side 157-173. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag.