Prosjekt: Sammen for fysisk aktivitet ved Utviklingssenteret i Åfjord kommune

BILDE1SOFTRENING__240
Bakgrunn:
Antall og andelen av eldre i Norge er sterkt økende, og det blir relativt flere av de eldste eldre i Norge. I tillegg til effekter på individnivå kan en økning av fysisk aktivitet blant eldre ha en meget stor samfunnsmessig betydning for å kunne redusere kostnader.

Det er aldri for sent å begynne med fysisk aktivitet – effekten er god uansett. Fysisk aktivitet kan ikke oppheve aldringsprosessen, men kan forsinke den. Selv de eldste eldre har god effekt av trening. Det er mulig å opprettholde muskelstyrken langt opp i årene, og svake gamle kan være i stand til å gjennomføre relativ intensiv styrketrening. Sterkere muskulatur gir seg utslag i økt ganghastighet, bedre balanse og evne til å gå trapper, redusert bruk av hjelpemidler og økt spontan fysisk aktivitet.

Det finnes ikke organisert tiltak rettet mot helsefremmende tiltak og fysisk aktivitet til hjemmeboende eldre eller personer med fysisk og psykisk utviklingshemming i kommunal regi i Åfjord kommune. Det fokuseres på dette hos brukere som på grunn av helsesvikt mottar tjenester fra hjemmetjenesten, men en stor andel eldre i Åfjord kommune mottar ikke tjenester fra hjemmetjenesten. Det finnes treningsstudio som folk på eget initiativ kan oppsøke, og mer eller mindre uorganiserte og spontant tiltak som helselag og idrettslag organiserer, blant annet turer som eldre kan melde seg på. FYSAK tilbyr også fysisk aktivitet til befolkningen, men er ikke spesielt tilpasset den brukergruppen vi her setter fokus på. De eldste eldre er heller ikke vant med å oppsøke slike arenaer for fysisk aktivitet. I tillegg er avstandene i Åfjord store, og det er for noen eldre lang vei til sentrum der tilbudene finnes.

Mål:
Hovedmålet for prosjektet var:

  • Deltakerne skal vedlikeholde eller forbedre sin fysiske og psykiske helse

Prosjektet hadde følgende delmål:

  • Flest mulig av brukerne av hjemmetjenesten og hjemmeboende voksne over 64 år i Åfjord kommune skal drive med fysisk aktivitet
  • Deltakerne skal oppnå både fysisk og psykisk helsegevinst
  • Deltakerne skal oppnå bedring i bevegelighet, styrke og utholdenhet

Metode:

Prosjektet er en intervensjonsstudie, hvor intervensjonen var ukentlig gruppetrening med instruktør i tillegg til egentrening. Treningen skulle finne sted rundt omkring i kommunen på plasser som var enkle å nå for de eldre.

Deltakerne ble delt inn i ulike treningsgrupper etter alder og kognitivt nivå.

Deltagerne i gruppene 65+ ble rekruttert ved selvseleksjon etter annonsering på kommunens hjemmeside og plakater i nærmiljøet. Deltagerne ble testet ved oppstart, under prosjektperioden og ved avslutningen ved hjelp av Senior Fitness test (SFT) og COOP/WONCA funksjonsskjema. Deltagerne har ført egen treningsdagbok som vil bli analysert for treningsinnhold og betydningen av fysisk aktivitet.

Deltagerne i treningsgruppene 80+ ble rekruttert ved at alle over 79 år i kommunen ble tilskrevet og invitert inn i prosjektet. Deltagerne består av hjemmeboende som ikke mottar- eller kun mottar tjenester fra hjemmetjenesten i liten grad. Det er gjennomført tre fokusintervjuer med deltagere fra denne gruppen som vil bli analysert for treningsinnhold og betydningen av fysisk aktivitet.

Den tredje treningsgruppen består av psykisk utviklingshemmede bosatt i kommunen. Det har vært størst vekt på sosialt fellesskap og fysiske aktiviteter i dagliglivet for denne gruppen. Det er gjennomført ett fokusintervjuer med ansatte/ trenere om deres erfaringer med treningsinnhold og betydningen av fysisk aktivitet for denne brukergruppen.

Prosjektperiode:

2009-2013. Rapport forventes ferdigstilt i mai 2013

Finansiering:

Rundsumtilskudd

260 000 kr fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

150 000 kr fra Åfjord kommune

Prosjektleder og deltagere:

Prosjektansvarlig: Laila Refsnes
Prosjektleder: Rigmor T. Hosen
Fysioterapeut: Vegard Strøm
Veiledere: Karin Torvik, Kirsti Torjuul

Lenker:

Det er produsert en dokumentarfilm (eget delprosjekt).
Rapport er under utarbeidelse og forventes ferdig mai 2013.