Smertekartlegging hos eldre personer med ulike grader av kognitiv svikt

Bakgrunn:

Smerte defineres av den Internasjonale foreningen for smertestudier (IASP) som; ”en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med aktuell eller potensiell vevskade, eller beskrevet som slik skade”.

Smerte øker med økende alder og skrøpelighet. Forskning viser også at eldre med nedsatt kognitiv funksjon får mindre potent smertelindrende medikament og rapporterer sjeldnere smerte og lavere smerteintensitet enn eldre med god kognitiv funksjon. Dette kan delvis skyldes mangelfull smertekartlegging. Smerte hos eldre påvirker den eldres funksjonsnivå og fører til at den eldre blir hjelpetrengende og ikke er i stand til å greie seg hjemme.

Smertekartlegging danner grunnlaget for en god smertelindring og er en selvstendig sykepleiefunksjon. Vi har ingen retningslinjer for smertekartlegging av eldre i Norge, men det finnes amerikanske retningslinjer i samarbeid med IASP og engelsk retningslinjer. Det er ulike måter å kartlegge smerter på hos eldre, men gullstandarden er selvrapportering. Hvis pasienten ikke er i stand til å selvrapportere smerte kan et observasjonsbasert smertekartleggingsverktøy brukes.

Det finnes ingen norske retningslinjer for smertekartlegging av eldre med ulik grad av kognitiv svikt. Det er estimert at gruppen eldre vil øke kraftig i årene som kommer, og det vil oppstå en mangel på fagutdannede helsearbeidere. Det er derfor viktig at det lages retningslinjer for smertekartlegging hos denne gruppen, slik at kvaliteten på smertekartleggingen ikke er helt avhengig av den enkelte helsearbeiders kunnskapsnivå.

Mål:

Lage retningslinjer for smertekartlegging hos eldre med ulik grad av kognitiv svikt

Metode:

Litteraturgjennomgang av tilgjengelig forskning. Kartlegge bruk av systematisk kartleggingsverktøy i hjemmesykepleiesoner og sykehjem i Nord Trøndelag. Kartleggingen vil bli foretatt på Høgskolen i Nord Trøndelags’ praksisplasser og data samles inn av studenter i bachelorutdannigen i sykepleie.

Prosjektperiode:

Oppstart 1 desember 2011, avslutning 31 mai 2012

Finansiering:

Samarbeidsmidler fra Høgskolen i Nord Trøndelag. Det vil også bli søkt om praksismidler til finansiering av kartleggingsdelen.

Prosjektleder og deltagere:

Karin Torvik (Prosjektleder)

Ansatte ved Senter for Omsorgsforskning Midt Norge og ansatte ved Høgskolen i Nord Trøndelag vil være med i prosjektgruppen og referansegruppen