Publisert artikkel om legemiddelrelaterte problemer

Publisert artikkel om legemiddelrelaterte problemer i sykehjem og hjemmesykepleie.

Siri Andreassen Devik har sammen med kolleger publisert en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Scandinavian Journal of Primary Health Care. Studien er gjennomført i 9 kommuner i Midt-Norge, og beskriver og sammenligner legemiddelrelaterte problemer blant 61 sykehjemspasienter og 93 pasienter som mottar hjemmesykepleie. Funnene viser signifikant flere problemer hos de hjemmeboende pasientene sammenlignet med sykehjemspasientene. Her var særlig andelen problemer som omhandlet feil/uklar føring av legemiddellister stor, og bivirkninger, noe som krever et økt fokus på legemiddelsikkerhet hos hjemmeboende pasienter.

Siri A. Devik, Rose Mari Olsen, Inger Lise Fiskvik, Terje Halbostad, Tone Lassen, Natalia Kuzina & Ingela Enmarker (2018). Variations in drug-related problems detected by multidisciplinary teams in

Norwegian nursing homes and home nursing care. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 23, 1-9. doi: 10.1080/02813432.2018.1499581.

Du kan lese artikkelen i sin helhet her (engelsk) https://doi.org/10.1080/02813432.2018.1499581

Norsk sammendrag:

Bakgrunn og hensikt: Tradisjonelt har uhensiktsmessig legemiddelbehandling og legemiddelrelaterte problemer i større grad vært knyttet til sykehjem enn hjemmesykepleie. Samtidig er vår kunnskap om legemiddelsikkerheten i hjemmesykepleien begrenset. Hensikten med denne studien var derfor å beskrive og sammenligne legemiddelrelaterte problemer blant pasienter i disse to kontekstene.

Metode: Tverrsnittstudie med beskrivende og sammenlignende statistikk

Setting og deltakere: Studien ble gjennomført i 5 sykehjem og 8 hjemmesykepleiedistrikt i 9 kommuner i Midt-Norge. Materialet bestod av resultat fra tverrfaglige legemiddelgjennomganger foretatt for 61 pasienter i sykehjem og 93 pasienter i hjemmesykepleien (N= 154), i perioden 2013 til 2014.

Utfallsmål: Legemiddelrelaterte problemer klassifisert med norsk verktøy.

Resultat: Totalt ble 740 legemiddelrelaterte problemer identifisert, hvorav 227 i sykehjem og 513 i hjemmesykepleien. Hjemmeboende pasienter hadde signifikant flere legemiddelrelaterte problemer (gjennomsnitt 5.5) enn sykehjemspasientene (gjennomsnitt 3.7, p= 0.002). Mens Behov for tillegg av legemiddel var vanligere i sykehjem enn i hjemmesykepleien (p= 0.001), var Mangelfull føring/feil på legemiddellisten vanligst i hjemmesykepleien (p = 0.00). I tillegg ble det funnet flere Bivirkninger hos hjemmeboende enn hos sykehjemsbeboere, men dette var ikke statistisk signifikant (p= 0.06). Ulikheter når det gjaldt hvilke problemer som førte til endringer på legemiddellisten ble også avdekket.

Konklusjon: Andelen problemer som omhandlet mangelfull/feil føring av legemiddelliste og bivirkninger i hjemmesykepleien er urovekkende. I en tid der stadig flere eldre vil motta helse- og omsorgstjenester i eget hjem er dette et vesentlig område å følge opp. Det trengs mer forskning for å undersøke hvordan ulike omsorgssettinger kan påvirke legemiddelsikkerheten hos eldre pasienter.