Pasientsikkerhet gjennom dokumentasjon av helsehjelp

Tilgang til korrekt og oppdatert informasjon om helsehjelpen til den enkelte pasient er ansett som en forutsetning for kontinuitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Like fullt viser forskning at helsepersonells journalføring ofte er unøyaktig og ufullstendig. I en studie publisert i tidsskriftet Frontiers in Computer Science, intervjuet Jorunn Bjerkan, Victor Valderaune og Rose Mari Olsen sykepleiere, vernepleiere og studenter (N=23) om journalføring og informasjonsutveksling i sykehjem og hjemmesykepleie. Gjennom fokusgruppeintervju beskrev informantene en rekke forhold som kunne ha en negativ innvirkning på deres dokumentasjonspraksis. Disse kunne sammenfattes i teknologiske, organisasjonsmessige, sosiale og individuelle barrierer. Studiens funn er relevante for alle helsetjenester og utdanningsinstitusjoner som er opptatt av å forbedre kvaliteten på helsepersonells dokumentasjonspraksis. Du kan lese artikkelen i sin helhet her.