Eldres erfaringer med beslutninger om behovsmedisinering

Selv om behovsmedisiner er hyppig brukt blant eldre pasienter i omsorgstjenesten, finnes det begrenset forskningsbasert kunnskap om deres erfaringer knyttet til behovsmedisiner. I en artikkel publisert i tidsskriftet Global Qualitative Nursing Research retter Marianne Kollerøs Nilsen, Bodil Hansen Blix, Hege Sletvold og Rose Mari Olsen søkelys på hvordan eldre beboere i kommunale omsorgsboliger erfarer beslutningstaking om behovsmedisin. Data ble samlet inn gjennom dybdeintervjuer med tolv eldre, og i artikkelen presenteres tre narrativer som representerer variasjonen i deltakernes erfaringer. Funnene viser at beboere i omsorgsboliger posisjonerer seg ulikt når det kommer til delt beslutningstaking om behovsmedisin, og rollen de inntar i beslutningsprosessen henger sammen med livserfaring og kontekst. Tilsynelatende ønsker de å være involvert og ikke involvert på samme tid, en motsetning som helsepersonell må ta i betraktning når de tar beslutninger sammen med beboere i omsorgsboliger. Du kan lese artikkelen i sin helhet her