“Etikk mellom linjene”

Ny studie publisert av stipendiat Hilde Munkeby ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, sammen med kolleger ved Senter for omsorgsforskning, midt.

Opplevelsen av knappe ressurser, krysspress og verdikonflikter er forhold som skaper etiske utfordringer for helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester. Gjennom fem fokusgruppeintervjuer hadde denne studien som mål å utforske hvordan sykepleiere og andre helsearbeidere som jobber i sykehjem og hjemmetjenester opplever og håndterer etiske utfordringer i hverdagen. Funnene viste at deltakerne oppfattet at etiske tema kunne være utfordrende å snakke om, oppnå enighet om og lære av. De etiske utfordringene kom først og fremst til uttrykk gjennom konkrete hendelser og følelsene disse skapte. Deltakerne uttrykte stort behov for å diskutere hverdagsetikken i arbeidsfellesskapet, men trenger både en tilrettelagt arena og ledere som tilrettelegger. Les mer om studien her