Palliasjon i rurale strøk

Bakgrunn:

Personer med kroniske og sammensatte sykdomstilstander, deriblant kreftrammede, omtales i Samhandlingsreformen(HOD, 2008-2009) som en gruppe i sterk vekst og med et økende behov for koordinerte tjenester. Dagens diagnostisering og behandling har ført til at flere lever lenger med sykdommer som tidligere ble ansett som akutte. I et folkehelseperspektiv anses kreftsykdom i dag, som en lidelse med langvarige og kroniske plager.

Eldre mennesker utgjør en stor andel av krefttilfellene og mange vil ha behov for palliasjon i hjemmet. Eldre kreftpasienters symptomer vil kunne påvirkes av fysiologisk aldring, tilstedeværelse av andre sykdommer og forventninger om at enkelte symptomer kan være en del av den normale aldringen. God palliativ pleie i hjemmet krever en bred tilnærming og stiller store krav til kommunehelsetjenestens kompetanse og ressurser. Kreftforeningen hevder at tjenestetilbudet varierer stort mellom norske kommuner.

Både norsk og internasjonal forskning har påpekt mangler ved kvalitet og tilgang på lindrende omsorg i utkantstrøkene.

Prosjektets oppdrag er å innhente og sammenstille kunnskap om emnet.

Mål:

Hensikten med litteratursøket er å skaffe kunnskap om den palliative omsorgen som tilbys eldre med kreft som bor i sine hjem i utkantstrøk. Hva består tilbudet av og hvordan er det organisert? Hvilke erfaringer har brukere og pårørende som mottar palliasjon? Og hva ses som utfordringer hos profesjonelle hjelpere i primærhelsetjenesten?

Metode:

Systematisk litteraturstudie

Prosjektperiode:

Oktober 2011 – desember 2011

Finansiering:

Senter for omsorgsforskning Midt -Norge

Prosjektleder og deltagere:

Siri Andreassen Devik(geriatrisk sykepleier og stipendiat)