Velferdsteknologi for hjemmeboende eldre

Bakgrunn:

En grunnleggende tanke i Samhandlingsreformen(HOD 2008-2009) er å utvikle bedre lokale tjenester slik at innbyggerne skal få hjelp der de bor. Dette fordrer koordinering av tjenester og desentralisering av tilbud. For å imøtekomme den største brukergruppen – eldre hjemmeboende, mener Teknologirådet(2009) at kommunene må satse på samhandlingsløsninger med hjemmet. Ny teknologi muliggjør samhandling med hjemmet i en helt annen grad enn tidligere. Den vil kunne øke brukernes livskvalitet og samtidig avlaste hjelpeapparatet.

Til tross for et ekspanderende forskningsfelt og et marked som kan levere avansert teknologi er utprøving gjort i liten målestokk. Og man mangler fortsatt kunnskap om eldre personers behov for disse tjenestene og hvordan de best skal tilpasses.

Prosjektets oppdrag er å innhente og sammenstille kunnskap om emnet.

Mål:

Hensikten med litteratursøket er å skaffe oversikt over tilgjengelig og relevant kunnskap som kan beskrive erfaringer med velferdsteknologi anvendt i hjemmebasert omsorg for eldre og deres pårørende. Følgende forskningsspørsmål er styrende:

Hvordan kan teknologi anvendt som kommunikasjonsstøtte bidra til mestring av hverdagen og forlenge tiden i eget hjem for eldre brukere i kommunehelsetjenesten?

– Hvilke verktøy og intervensjoner er utprøvd?

– Hvilke gevinster er oppnådd?

– Hvilke faktorer kan påvirke utbytte?

Metode:

Systematisk litteraturstudie

Prosjektperiode:

Oktober 2011 – desember 2011

Finansiering:

Senter for omsorgsforskning Midt -Norge

Prosjektleder og deltagere:

Siri Andreassen Devik(geriatrisk sykepleier og stipendiat)

Lenker:

Teknologirådet(2009)Framtidens alderdom og ny teknologi. ILAS Grafisk, Oslo.