Hjemmeboende eldre med KOLS – hva og hvordan observerer sykepleieren?

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en av de hyppigst forekommende sykdommene både i Norge og resten av verden. For eldre som rammes av KOLS, kommer gjerne sykdommen på toppen av en allerede utfordrende livssituasjon med multisykelighet, ulike funksjonsnedsettelser og bruk av mange medisiner. De fleste pasienter med KOLS bor hjemme, og mange av disse er avhengig av tett oppfølging fra hjemmetjenesten for å kunne forebygge og raskt behandle akutt forverring av sykdommen.

Ruth Øfsti ved SOF, midt, har sammen med kolleger sett nærmere på sykepleieres observasjoner av eldre pasienter med KOLS i forbindelse med hjemmebesøk. Gjennom bruk av feltobservasjoner og individuelle intervju fant de at sykepleiernes observasjoner var preget av søk etter avvik fra det de anså for å være pasientens normaltilstand. Sykepleierne brukte ingen verktøy eller retningslinjer, og de fulgte heller ikke en standard prosedyre for sine observasjoner. Observasjon og tolkning baserte de i stor grad på intuisjon og egne erfaringer og kunnskap om pasienten, i tillegg til pasientens individuelle og kontekstuelle forhold.

Mer om studien og dens resultater kan du lese i denne artikkelen publisert i tidsskriftet Global Qualitative Nursing Research